Bước 1: Chọn 4 hình ảnh của bạn tương ứng với 4 cảm xúc.